Szkolenie – Licencja Detektywa

Oferta szkolenia wstępnego umożliwiająca staranie się o wydanie licencji detektywa.

Szkolenia podstawowe

Zgodnie z ustawą o usługach detektywistycznych o wydanie licencji detektywa może ubiegać się osoba, która:

1) posiada obywatelstwo polskie lub obywatelstwo innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub przysługuje jej, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa Unii Europejskiej, prawo do podjęcia zatrudnienia lub wykonywania działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
2) ukończyła 21 lat,
3) posiada wykształcenie co najmniej średnie,
4) ma pełną zdolność do czynności prawnych,
5) nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne lub postępowanie w sprawach o przestępstwa skarbowe popełnione z winy umyślnej,
6) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe popełnione z winy umyślnej,
7) nie została zwolniona dyscyplinarnie z Policji, Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Biura Ochrony Rządu, wojska, prokuratury, sądu lub z innego urzędu administracji publicznej w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie, w okresie ostatnich 5 lat,
8) ma nienaganną opinię wydaną przez komendanta powiatowego (miejskiego) Policji właściwego ze względu na jej miejsce zamieszkania,
9) posiada zdolność psychiczną do wykonywania czynności w zakresie usług detektywistycznych, stwierdzoną orzeczeniem lekarskim,
10) legitymuje się dokumentem potwierdzającym odbycie szkolenia w zakresie zagadnień ochrony danych osobowych, ochrony informacji niejawnych, przepisów regulujących prawa i obowiązki detektywa oraz zasad wykonywania działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych.

Szkolenie przygotowujące do wykonywania zawodu detektywa i ubiegania się o wydanie licencji trwa 50 godzin i obejmuje następujące zagadnienia:

1. ochrony danych osobowych i informacji niejawnych (w wymiarze 15 godzin);
2. przepisów regulujących prawa i obowiązki detektywa (w wymiarze 15 godzin);
3. przepisów regulujących zasady wykonywania działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych (w wymiarze 20 godzin).

Szczegółowa tematyka szkolenia dla osób ubiegających się o licencję detektywa:

Temat I: Ochrona danych osobowych

1. Pojęcie danych osobowych.
2. Organy ochrony danych osobowych.
3. Zasady przetwarzania danych osobowych.
4. Zasady rejestracji i prowadzenia zbiorów danych osobowych.
5. Odpowiedzialność karna związana z niezachowaniem przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

Temat II: Ochrona informacji niejawnych

1. Pojęcie informacji niejawnych.
2. Zakres informacji podlegających ochronie na mocy ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych.
3. Klasyfikacja informacji niejawnych.
4. Zasady ochrony informacji niejawnych.
5. Dostęp do informacji niejawnych.
6. Zasady przetwarzania informacji niejawnych.
7. Odpowiedzialność karna związana z niezachowaniem przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych.

Temat III: Prawa i obowiązki detektywa

1. Ustawowe uprawnienia detektywa.
2. Obowiązki detektywa.
3. Odpowiedzialność cywilna i karna detektywa.

Temat IV: Przepisy regulujące zasady wykonywania działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych

1. Zasady prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych.
2. Obowiązki przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie usług detektywistycznych.
3. Odpowiedzialność cywilna przedsiębiorcy.
4. Organy uprawnione do kontroli działalności gospodarczej.
5. Uprawnienia organu prowadzącego rejestr działalności regulowanej.
6. Rejestr działalności regulowanej i jego forma.
7. Przepisy regulujące wykonywanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych przez obywateli Unii Europejskiej.
8. Wybrane zagadnienia dotyczące wykonywania działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych na te- renie Unii Europejskiej.

Cena kursu: 850,00 PLN