Ustalenia majątkowe

Proces windykacji należności jest skomplikowany. Wielu dłużników wszelkimi możliwymi sposobami stara się zapobiec konieczności spłaty długu, ukrywając faktyczny stan majątku. Notarialne przepisywanie nieruchomości na członków rodziny lub przyjaciół, fikcyjna sprzedaż samochodów oraz innych ruchomości to tylko niektóre ze sposobów, aby uniemożliwić skuteczną windykację. Ustalenia majątkowe, wykonane przez profesjonalną firmę detektywistyczną, usprawniają proces odzyskiwania długów. Jak dokładnie wyglądają tego typu usługi i do kogo dokładnie są skierowane?

Czym są ustalenia majątkowe i co obejmują?

Ustalenia majątkowe to szereg czynności, których celem jest przygotowanie szczegółowego raportu, dotyczącego majątku osoby prywatnej lub przedsiębiorcy. Pierwszym krokiem jest potwierdzenie danych osobowych. Są to: imię i nazwisko, PESEL, data i miejsce urodzenia, imiona rodziców oraz adresy stałego i czasowego zameldowania (obecne oraz poprzednie).

Kolejną częścią jest sprawdzenie informacji na temat miejsca wykonywania działalności gospodarczej, udziałów w spółkach czy występowania jako członek zarządu lub wspólnik spółki (wywiad gospodarczy). Dla osób prywatnych ustalane są miejsca i adresy zatrudnienia.

W raporcie znajdują się również informacje na temat majątku ruchomego (pojazdy, maszyny, sprzęt i urządzenia wykorzystywane w prowadzonej DG) oraz nieruchomości (własność domów, mieszkań, lokali biurowych, magazynów oraz współwłasność i użytkowanie wieczyste). Detektyw ustala ponadto informacje na temat nieruchomości zbytych przez analizowany podmiot do 5 lat wstecz (wraz z danymi na temat sposobów ich zbycia (przewłaszczenie, sprzedaż w drodze egzekucji, darowizna). To pozwala szybko wykryć dane na temat prób ukrycia majątku. Dane te pochodzą m.in. z ewidencji gruntów, ewidencji pojazdów, sądowych ksiąg wieczystych, Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.

Sprawdzane są również dodatkowe wierzytelności dłużnika, jego konta bankowe oraz powiązania kontrahentami i partnerami handlowymi.

Na jakie potrzeby przygotowuje się raporty?

Ustalenia majątkowe pozwalają uzyskać cenne informacje na temat stanu posiadania dłużnika. Bardzo często są one dużym argumentem już na etapie windykacji polubownej. Raport przedsiębiorcy mogą wykorzystać zarówno podczas negocjacji z samym dłużnikiem, jak i podczas rozmów z jego dostawcami. Dla osób prywatnym może być przydatny w sprawach rozwodowych lub sprawach spadkowych.

Uzyskanie sądowego nakazu zapłaty często jest niewystarczające, aby odzyskać dług. Raport, który w szczegółowy sposób przedstawia majątek dłużnika, pomaga w skutecznej egzekucji należności.